අප අමතන්න

ඌව පළාත් ආයූර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව
දියතලාව, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 057-222 9173
ෆැක්ස් : +94 057-222 9192
විද්‍යුත් තැපෑල : ayurdptuva@gmail.com

අපගේ යුටියුබ් චැනලය වෙත පිවිසෙන්නඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ඒකකයේ වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න


 

තනතුර නම ජංගම කාර්යාලය විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනය
පළාත් ආයුර්වේද කොමසාරිස් පී.ජී.ඩී.එස්.ප්‍රේමතිලක 071-8111909 057-2229173 dilayur1@gmail.com
සහකාර ආයුර්වේද කොමසාරිස් එම්.පි.එස් කරුණාරත්න මිය 071-7770806 057-2229173 sriyakarunarat333@gmai.com
ගණකාධිකාරී ආර්.එම්.පි.එස් රණසිංහ මයා 070-3719419 057-2229173 ranasingheudps@gmail.com
පරිපාලන නිලධාරී ආර්.බි.කේ.සී සුභසිංහ මයා 071-4420573 057-2229173 kerb.sube@gmail.com
ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය අධීක්ෂණ නිලධාරී කේ.එම් ප්‍රියශාන්ත මයා 071-2303033 057-2229173  

Contact us

9 + 12 =