අප ගැන


දැක්ම

ආයුර්වේදය හා දේශිය වෛද්‍ය ක්‍රම තුළින් ප්‍රීතිමත් හා සෞඛ්‍යමත් ජිවිතයක්

මෙහෙවර

ආයුර්වේද හා දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයන්හි ගුණාත්මක බව හා තිරසාර බව ප්‍රවර්ධනය,සංරක්ෂණය සහ සංවර්ධනය මගින් සෞඛ්‍යමත් නිරෝගි ජනතාවක් බිහිකිරීම

 

අරමුණු

  • දේශිය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රම අනාගත ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා සුරක්ෂිත කිරීම
  • දේශිය හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමට නව තාක්ෂණික ක්‍රම යොදා ගැනීම
  • දේශිය හා ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමවල ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම
  • පරිභෝජනයට පහසු නිමි ඖෂධ දේශීය වෙළෙඳපලට හදුන්වාදීම
  • ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ගුණාත්මක අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම  සඳහා පළාත තුළ ඔසු ගොවි ජනපද බිහි කිරීම.
  • පළාත තුළ ඔසු ගොවීන්ට ආර්ථීක වාසි ලබා ගැනීම හා සහන මිලට ඖෂධ සපයා ගැනීමේ අරමුණෙන් ප්‍රාදේශිය ඖෂධ මිලදීගැනීමේ මධ්‍යස්ථාන පිහිටු වීම