ඌව පළාත් ආයූර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙත

සාදරයෙන් පිළිගනිමු ..!

දැක්ම

ආයුර්වේදය හා දේශිය වෛද්‍ය ක්‍රම තුළින් ප්‍රීතිමත් හා සෞඛ්‍යමත් ජිවිතයක්

මෙහෙවර

ආයුර්වේද හා දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයන්හි ගුණාත්මක බව හා තිරසාර බව ප්‍රවර්ධනය,සංරක්ෂණය සහ සංවර්ධනය මගින් සෞඛ්‍යමත් නිරෝගි ජනතාවක් බිහිකිරීම