කාර්‍යභාරය


ආයතන අංශය

 1. දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිපාලනය හා අංශ අතර සම්බන්ධීකරණ කටයුතු
 2. සමස්ත දෙපාර්තමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු යාවත්කාලීන කිරීම
 3. මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ අනෙකුත් කාර්යයන්(කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම,කාර්ය මණ්ඩල නිවාඩු කලමණාකරණය,කනිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ස්ථාන මාරු හා හදිසි අනතුරු නිවාඩු හා ඊට අදාළ වන්දි ලබා දීම,බාහිරින් ලබාගන්නා පුහුණුවලට අදාළ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු,සේවකයන්ට හිමි)
 4. දෛනික තැපෑල නඩත්තු කිරීම.
 5. විදේශ නිවාඩු ලබාදීමට අදාළ සම්බන්ධීකරණ කාර්යයන්
 6. ලේඛනනාගාර නඩත්තු කටයුතු හා ලිපිගොනු සංරක්ෂණ කටයුතු.
 7. රථවාහන නඩත්තු කටයුතු

ගිණුම් අංශය

 1. දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය කළමනාකරණය
 2. වැටුප් සැකසීම හා ගෙවීම් කටයුතු
 3. අයවැය වාර්තා හා අත්තිකාරම් බි ගිණුම සැකසීම
 4. ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
 5. වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණ කටයුතු සංවිධානය

සංවර්ධන අංශය

 1. පළාත් විෂය නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රධාන යටතේ සිදුකරනු ලබන සියලු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසුවිපරම සිදු කිරීම
 2. සංඛ්‍යාලේඛන තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම
 3. පෞද්ගලික ආයුර්වේද ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාර හා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන නියාමනය සහ ලියාපදිංචිය සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම
 4. ජංගම සායන හා අනෙකුත් ප්‍රජා සේවා කටයුතු
 5. ප්‍රජා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරින් සිදු කරන සියලු වැඩසහටන්වල දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකරණය
 6. ඔසු වගා සංවර්ධන ව්‍යාප්ති වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම
 7. පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන්ට අදාළ ධාරිතා සංවර්ධන කටයුතු හා තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම
 8. පර්යේෂණ හා සම්භාෂාවලට අදාළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම