භාගත කිරීම්


ඌව පලාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර් ෂික ස්ථාන මාරු – 2024 සහ ස්ථාන මාරුවීම් අයඳුම්පත්‍රය 2024

        Download

 

        Download

 

        Download

ඌව පලාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර් ෂික ස්ථාන මාරු – 2023 (උපස්ථායක, සෞඛ්‍ය කාර් ය සහායක, යන්ත්‍ර ක්‍රියාරු, ටිකට් ලිපිකරු, මුරකරු, සුළුසේවා පාලක, සම්බාහනකරු,) Download
Uva symposium 2021(Abstract book) Download
සංඛ්‍යාන දත්ත පත්‍රිකාව 2020 Download

ඌව පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පලනය වන ආයතන

Download

ආයුර්වේද ප්‍රකාශන සහ අත්පත්‍රිකා

සුව දසුන ආයුර්වේද සඟරාව (අටවන කළාපය) Download
බිංකොහොඹ ශාකය Download
නිල් අවරිය ශාකය Download
සුව දිවියට අත්වැලක් Download
දේශීය ආහාර Download
කැහිපිත්තන් ශාකය Download
හෙළ සුවය නංවන දේශීය කුළුබඩු Download
සුව දසුන ආයුර්වේද සඟරාව (පළමු කළාපය) Download
සුව දසුන ආයුර්වේද සඟරාව (තෙවන කළාපය) Download
ඌව පළාතේ ඔෘෂධීය තුරුලතා Download

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download